Κερδοφόρο το 74,5% των μεγάλων επιχειρήσεων

11 Ιούν Κερδοφόρο το 74,5% των μεγάλων επιχειρήσεων

Share to

Πανελλαδική έρευνα της   NEW  TIMES  σε 6.988 εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων της χώρας καταδεικνύει μέση αύξηση 20,4% της κερδοφορίας, που διαμορφώθηκε στα 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ

 

Από τις 6.988 επιχειρήσεις οι 5.210 παρουσίασαν κέρδη ενώ οι 1.778 ζημιές.  Οι εμπορικές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 36,9% του συνολικού τζίρου αποσπώντας το 25,7% των συνολικών κερδών ενώ οι βιομηχανικές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 33% του συνολικού τζίρου αποσπώντας το 50% των συνολικών  καθαρών κερδών των επιχειρήσεων της έρευνας.

 

ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ  κατά 6,6% εμφανίζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών 6.988 εκ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων της χώρας κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση τους. Αυτό προκύπτει από μεγάλη πανελλαδική έρευνα της  New Times, σύμφωνα με την οποία:

 • Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν από 131 δισ. ευρώ το 2016 σε 139,7 δισ. ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 6,6%.
 • Τα συνολικά προ φόρων κέρδη των επιχειρήσεων  αυξήθηκαν από 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 σε 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 20,4%.
 • Τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από 84,3 δισ. ευρώ το 2016 σε 87,4 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017 εμφανίζοντας αύξηση 3,6%.
 • Αντιστοίχως οι συνολικές τους υποχρεώσεις εμφανίζουν ελαφρά μείωση 1,1% για να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 187,7 δισ. ευρώ. Έτσι έχουμε μία σχετική βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και της σχέσης ιδίων προς ξένα κεφάλαια.

Στο δείγμα της έρευνας της  New Times συμπεριελήφθησαν 2.363 βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, 54 ΔΕΚΟ,  2.437 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, 311 τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, 1.218 επιχειρήσεις παροχής κάθε είδους υπηρεσιών, 419 ξενοδοχειακές εταιρείες και 186 τουριστικά γραφεία και τουριστικές επιχειρήσεις.  Από το παραπάνω δείγμα απουσιάζουν ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση του ισολογισμούς τους στο ΓΕΜΗ. Επίσης αφαιρέθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα μιας τράπεζας, που αλλοιώνουν σε σημαντικό βαθμό την σύγκριση των συνολικών μεγεθών.

Από την  έρευνα της  New Times προκύπτει ότι από τις 6.988 επιχειρήσεις του δείγματος,  οι 5.210 εταιρείες (ποσοστό 74,55%) παρουσίασαν κέρδη ενώ οι 1.778 εταιρείες (ποσοστό 25,45%) εμφάνισαν ζημιές. Όλα τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η απόσταση μεταξύ των κερδοφόρων και των ζημιογόνων επιχειρήσεων διευρύνεται καθότι οι πρώτες αυξάνουν την μέση κερδοφορία τους με ρυθμό 50% ενώ οι δεύτερες τις ζημιές τους με μέσο ρυθμό 125%.

Ειδικότερα,

 • Οι 5.210 κερδοφόρες επιχειρήσεις του δείγματος  αύξησαν το συνολικό τους τζίρο κατά 6,7% σε 116,55 δισ. ευρώ το 2017 και τα καθαρά προ φόρων κέρδη τους κατά 50% σε 9,4 δισ. ευρώ. Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις βελτίωσαν αισθητά τη κεφαλαιακή τους διάρθρωση αφού αύξησαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 7,8% στα  76,3 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ μείωσαν τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 2% στα 141 δισ. ευρώ.
 • Οι 1.778 ζημιογόνες επιχειρήσεις  του δείγματος  αύξησαν το συνολικό τους τζίρο κατά 6,3% σε 23,15 δισ. ευρώ το 2017 και τις συνολικές ζημιές τους κατά 125,2% σε 3,98 δισ. ευρώ. Οι ζημιογόνες  επιχειρήσεις εμφάνισαν αισθητή επιδείνωση της κεφαλαιακής τους διάρθρωση αφού μείωσαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 18,2% στα  11 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ αύξησαν τις συνολικές τους υποχρεώσεις κατά 1,6% στα 46,4 δισ. ευρώ.

 

Εξελίξεις ανά τομέα

Από την πανελλαδικής εμβέλειας έρευνα της  NEW TIMES  προκύπτουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την πορεία ξεχωριστών τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα,

 • Οι εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 36,9% του συνολικού τζίρου όλων των επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας. Οι 2.437 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις αύξησαν τον τζίρο τους κατά 6% για να φτάσουν τα 51,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο κερδοφορίας ωστόσο ο τομέας αυτός εμφάνισε υποχώρηση 10% για να εμφανίσει συνολικά κέρδη 1,16 δισεκατομμύρια ευρώ.
 • Αντιθέτως, οι βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις αύξησαν όχι μόνον τον τζίρο τους (κατά 11,2%) – για να φτάσουν τα 46 δισεκατομμύρια ευρώ – αλλά και τα καθαρά τους κέρδη (κατά 14%) για να υπερβύν τα 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποκαλυπτική της συμμετοχής των δύο τομέων (βιομηχανίας και εμπορίου) είναι η παρακάτω σύγκριση: ενώ οι εμπορικές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 36,9% του συνολικού τζίρου αποσπώντας το 21,3% των συνολικών κερδών ενώ  οι βιομηχανικές επιχειρήσεις διαχειρίστηκαν το 33% του τζίρου αποσπώντας το 41,5% των συνολικών  καθαρών κερδών των επιχειρήσεων της έρευνας.
 • Ο τομέας που βρέθηκε στην επόμενη θέση ήταν αυτός των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και 3 τραπεζών) ο οποίος και διαχειρίστηκε το 18,1% του συνολικού τζίρου και το 33,8% των συνολικών καθαρών κερδών.  Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εμφάνισαν συνολικές πωλήσεις 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά καθαρά κέρδη 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
 • Στις αμέσως επόμενες θέσεις βρέθηκαν οι ΔΕΚΟ που διαχειρίστηκαν το 6,1% του συνολικού τζίρου, οι τεχνικές κατασκευαστικές με 3,4%, οι ξενοδοχειακές με 1,7% και οι τουριστικές με 0,9%.

 

Οι εξελίξεις ανά κλάδο  στη βιομηχανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν τα συμπεράσματα της έρευνας της  NEW TIMES, που αφορούν στη βιομηχανία. Συγκεκριμένα,

 • Την «μερίδα του λέοντος» στη διαχείριση του συνολικού τζίρου των 2.363 βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων του δείγματος απέσπασαν οι κλάδοι των προϊόντων πετρελαίου(28% των συνολικών πωλήσεων), των ειδών διατροφής (22%), των μεταλλικών προϊόντων (8%), των φαρμάκων-απορρυπαντικών (6%), των ποτών (4%), των μη μεταλλικών ορυκτών (4%), των πλαστικών-ελαστικών (3%), του ηλεκτρολογικού υλικού (3%), των χημικών προϊόντων (2%) και των τσιγάρων (2%).
 • Αντιστοίχως, τα σημαντικότερα κέρδη εμφάνισαν οι κλάδοι των πετρελαίων (41% των συνολικών κερδών), των τροφίμων (19%), των τσιγάρων (14%), των μη μεταλλικών ορυκτών (8%), των πλαστικών-ελαστικών (5%). Σημαντικά κέρδη εμφάνισαν επίσης οι κλάδοι των φαρμακευτικών προϊόντων, των ποτών και των χημικών προϊόντων.
 • Ο πολυπληθέστερος κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας είναι αυτός των παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων που συμμετείχε με 710 εταιρείες. Οι επιχειρήσεις αυτές διαχειρίστηκαν περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο ενώ εμφάνισαν συνολικά κέρδη της τάξης των 425 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 40% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.